Utskriftsvennlig side   
Menu
 Art from the future
En vennetjeneste og en til.......
bilde

Fikk forleden en henvendelse fra en venn (Vidar Sveigenes) om jeg ville hjelpe en felles bekjent, og også venn av oss begge to, med en sak. Like etter denne henvendelsen tok jeg kontakt med personen det gjalt, og vi avtalte da at vi skulle se på saken sammen. Han kom da til min bolig den 28/3 kl. 20.00. Vi gikk i felles-skap gjennom saken og diverse dokumenter, for å komme frem til en løsning. Problemet var like mye tidsfrist for tilsvar til Lister Tingrett, som tvisten selv. Hans advokat gjennom forliksrådet hadde nå like før tilsvaret måtte sendes, kommet til at saken ikke ville føre frem (???), og at denne advokaten også ikke ønsket å fortsette å representere min venn i ankesaken (enda mere ???). At denne advokaten på en måte ville la min venn bli offer for en tidsfrist, kom ikke overraskende på meg. Jeg har selv benyttet samme advokat tidligere, og selv funnet det nødvendig å ikke fortsette min sak med gjeldende advokat. Denne saken omhandles i annen artikkel på www.mobilcrane.com. Klikk HER for å gå til artikkelen som forøvrig ligger under X-Files i menyen. (Du tror det ikke før du ser det)

For at det ikke skal komme frem opplysninger i denne artikkelen som vil stride mot personvern, vil det foreløpig ikke legges opp noe som kan ha en slik effekt. Dette for å skjerme alle parter i saken, meg selv som media inkludert. På nettstedet www.offentlighet.no kan man lese litt om nettop dette. Se: http://www.offentlighet.no/Dokumentoffentlighet/Rettspleien/
Videre henvises det til § 135 i den gamle tvistemålsloven. Et øyeblikk.................

                                                      ----- § § § § § -----

Tvistelovens § 14-2. Allmennhetens innsynsrett (Ny tvistelov gjeldende fra 01.01.2008) Kilde www.lovdata.no

(1) Allmennheten har rett til innsyn i rettsbøker, rettsmeklingsprotokoller, rettsavgjørelser
     og sakskostnadsoppgaver etter § 20-5.

(2) I saker som ikke fullt ut behandles skriftlig, har allmennheten også rett til innsyn i disse
     dokumentene:
     a)  sluttinnlegg etter § 9-10.
     b)  innlegg etter § 9-9 annet til fjerde ledd, § 15-8 annet ledd, § 29-16 tredje til femte
           ledd, § 30-10 annet og fjerde ledd og § 30-13 annet ledd.
     c)   bevis som er påberopt under muntlige forhandlinger eller i innlegg som nevnt i
           bokstav b.
     d)  hjelpedokumenter etter § 9-14 annet ledd. 

(3) Når det er truffet realitetsavgjørelse eller avgjørelse om sakskostnader i sak som
      behandles fullt ut skriftlig, gjelder annet ledd tilsvarende.

                                                      ----- § § § § § -----

Klikk for å se kun bildet


 
Det vil ikke være problematisk å publisere navn på hvem som tvisten står mellom, og også hva tvisten i hovedsak omfatter, da dette er opplysninger som nå er allmenkjente i hele Flekkefjord Kommune, og trolig ut over kommunegrensene også. Jeg har videre fått tillatelse av min venn Erik Svindland (heretter omtalt som Erik) til å skrive om saken og sakens innhold, så lenge dette er holdt innenfor grensen for hva som ikke er problematisk. Det gjøres derved gjeldende at omtvistede sak er mellom Erik og Dag Martin Bakken (heretter omtalt som Dag Bakken), begge bosatt i Flekkefjord Kommune. Tvisten vedrører endelig oppstilling om alle faktiske forhold rundt bygging av 2 båter, som begge parter bygget i fellesskap. For at det ikke skal komme frem informasjon her som vil kunne skade sakens utfall i Lister Tingrett, vil det foreløpig være meget begrenset hva som offentliggjøres.

Tilbake til kvelden 28/3. Etter å ha sett på diverse dokumenter, fant jeg det underlig at Eriks advokat viste til svarfrist den 2/4. Dette med utspring i min paralelle sak ved Lister Tingrett (utrolig men sant), saken mellom Vestkren AS og Skailand Kranservice. Krav om tilsvar til stevning ble sendt meg en dag før kravet om tilsvar ble sendt Erik. Ut fra dette fant jeg det nødvendig å anse fristen som reell allerede den 29/3, da min egen frist ble opplyst av min advokat til å være 28/3. Det verste som kan skje i en tvist som behandles rettslig, er at en part får uteblivelse mot seg. Motparten, i dette tilfellet Dag Bakken, får da en meget lettkjøpt seier. Jeg besluttet derfor å hjelpe Erik med å utforme et tilsvar, slik at saken i hvert fall skulle få en rettferdig fortsettelse. Tilsvaret ble utformet i "Jeg-form", og blir derfor å annse som utformet og sendt fra Erik i egen person. Et rettidig tilsvar vil selvfølgelig ha den virkning at saken fortsettes behandling i Tingretten, mens innholdet vil ha betydning for hvor langt man vil komme i saken, og om man eventuelt vil kunne komme til en løsning i egen interesse. Om tilsvaret har mindre prosessuelle feil vil ikke ha større betydning for saken, da slike feil av retten skal gis adgang til å rettes innen en viss tidsfrist (Tvisteloven § 16-5). Forhåpentligvis har Erik da funnet en advokat med litt ben i nesa (noe forrige ikke syntes å inneha i noen form). Videre stilles det ikke samme krav til prosessuelle feil begått av legfolk (folk uten jus-kunskaper), da det helt klart fremgår i loven at disse krav følger med hva som kan forventes.

I tilfellet at ingen advokat vil påta seg å opptre som prosessfullmektig for Erik, så får jeg selv trå til, da som prosessfullmektig ihht. Tvistelovens § 3-3 (4) eller rettslig medhjelper ihht. Tvistelovens § 3-7 (1) Se forøvrig på Domstol.no Når jeg skal i retten - Føre min egen sak

                                                      ----- § § § § § ----- 

Tvistelovens § 3-3 Hvem som kan være prosessfullmektig. Kilde www.lovdata.no

(4) Retten kan tillate at en annen skikket myndig person opptrer som prosessfullmektig. Personer som driver ervervsmessig eller stadig rettshjelpvirksomhet, kan bare være prosessfullmektig hvis de oppfyller vilkårene i domstolloven § 218.

Tvistelovens § 3-7 Rettslig medhjelper. Kilde www.lovdata.no

(1) En part kan la seg bistå av en rettslig medhjelper. Den rettslige medhjelperen må fylle vilkårene for å være prosessfullmektig etter § 3-3.

                                                      ----- § § § § § ----- 

Som sagt satte jeg igang med å utforme dette tilsvaret, og grunnet mange tommeltotter og få sekretærfingre gikk da natten i sin helhet med forran tastatur og flatskjerm. PC'n m/internett-tilgang ble flittig benyttet for å lete frem lover og annet som kunne tenkes å ha relevans. En stor grad av egen hjernekapasitet ble også fokusert på saken, da det ikke på denne tiden av døgnet var annet som trengte oppfølging. Til tider medførte dette en viss oppheting i egen harddisk. Da det nærmet seg morgen den 29/3 var tilsvaret i hovedtrekk komplettert. Det ble brukt noe tid på å finpusse visse formuleringer opp mot jus-standard, og deretter var det bare å ringe til Erik for å få underskrevet de 4 eksemplene som kl. 09.30 samme dag ble postet og derved sendt til Lister Tingrett. Hva er vel ikke venner, om man ikke hjelper til når det trengs. Det var derfor en glede å kunne trå til når Erik trengte det. Vi håper nå at denne saken kan få en rettferdig avsluttning, og at det som er rett vil bli betalt av Dag Bakken til Erik.

Eriks tilsvar vil enda og muligens ikke noengang bli lagt opp til offentligheten, så på nåværende tidspunkt vil det nærmeste man kommer det være å forsøke å lese det som ligger i bildet øverst på siden (det er faktisk identisk med tilsvaret). Imidlertid viser Erik gladelig frem dokumentet til venner, med beskjed om at de kan gjøre det samme (jungeltelegrafen). Det vil nok versere en viss interesse for om et tilsvar utformet av en kranfører (nemlig meg selv) kan ha noen som helst positiv virkning i en sak som Eriks advokat allerede anser som tapt. Jeg vil bemerke at et tap ikke er stadfestet før dette eventuelt er gjort til gjenstand for ikke å kunne behandles videre i noen rett, og eventuelle ankemuligheter heller ikke foreligger (Rettskraftig Dom).

Foreløpig har saken vært til behandling i Flekkefjord Forliksråd, hvor Erik fikk medhold i sine krav, og også tilkjent saksomkostninger. Forliksrådets besluttning ble av Dag Bakken anket inn for Lister Tingrett. Tilsvar er sendt, og vi avventer nå rettens videre behandling. Om Rettsboken fra Flekkefjord Forliksråd finnes å kunne bli lagt opp på denne siden, vil dette bli utført.

                                                      ----- § § § § § ----- 

Klikk for å se kun bildet

Flekkefjord 22 April
Lister Tingrett
har nå berammet saken til å føres for rett den 27 mai 2008. Se saksnr. 08-036668TVI-LIST . Nærmere informasjon vil foreligge når nødvendig dokumentasjon er sendt ut fra tingretten. Så er det opp til rettsvesenet om saken skal få en korrekt og rettferdig avsluttning. Tilfeldigheter førte til at Erik Svindland's og min sak er anket inn for Lister Tingrett omtrent samme dag. Om rettsforhandlinger kommer omtrent samtidig gjenstår å se.

Flekkefjord 27 April
Ifølge opplysninger på domstol.no, er saken nå satt opp den 2 Juni kl. 09:00 - 16:00 i rettsal 1, Gåseholmen 4550 Farsund. Rettens formann blir Jan Mikael Meland, og Dag Bakken benytter Bjørgulv Rygnestad som sin prosessfullmektig. Søk på advokat Bjørgulv Rygnestad ga ganske så interesante opplysninger, men dette velger jeg å la hver og en finne ut av selv.
(Eksempel: http://www.ken.no/annet/advokatskikk/saker/2002/1000/henry_kommentar_001.htm)

Flekkefjord 3 Mai
Lister Tingrett har igjen forandret tidspunkt for når saken kommer opp. Siste informasjon på domstol.no viser at saken kommer opp den 28 mai. Dag Bakken's advokat Bjørgulv Rygnestad fra Advokatfirma Wangensteen, Wigemyr & Co DA vil trolig få bryne seg på en advokat fra sin egen hjemby. Vi (Erik og jeg) var nemlig på visitt hos et tilsvarende firma i Kristiansand den 30 Mai. Da jeg har fattet ganske stor interesse for jus i den senere tid, var det en fornøyelse å kunne delta i dette møtet. Tilkommende advokat leste grundig igjennom sakens dokumenter, og så ut til å være rimelig tilfreds med utsiktene. I forbindelse med sakens dokumentasjon så det ut til å mangle det vesentlige, nemlig Erik Svindland's tilsvar til Lister Tingrett. Vi beroliget advokaten med at vi kunne hente dette fra en PC. Det ble fra advokatens side da antydet om vi hadde dokumentet på en mail-server, Nei svarte jeg forsiktig, vi bruker bare Google. Tilsvaret i saken ble av meg lagt opp på www.mobilcrane.com, dog som et internt doc. med en liten bortgjemt og anonym link på en ikke-tilhørende side, og kun tiltenkt internt bruk mellom venner (jungeltelegrafen igjen). Det var alt google trengte for å lete frem dokumentet. Nå ligger tilsvaret blant de første treffene på søkebegrep som hører saken til (Sjekk dette ut HER). Så for ikke å lage det for komplisert, legges like godt linken til dokumentet opp HER. God fornøyelse.......
PS. Google ser ut til å ha glemt et navn i søkeregisteret.
  
Flekkefjord 19 Mai
Aftenbladet.no (Stavanger Aftenblad) ble for 3 dager siden første media utenom www.mobilcrane.com som valgte å omtale saken mellom Erik Svindland og Dag Bakken. Gå til artikkelen HER. Aftenbladet har valgt å omtale partene som "To tidligere kamerater" og i tillegg har den ene fått klengenavnet «Motormannen». Det hersker trolig ingen tvil om hvem som er motormann i saken. At Stavanger Aftenblad velger å ikke publisere navn i saken får være deres sak. Men saken er å finne i offentlige dokumenter, og det vil derfor ikke være noen restriksjoner mot å bruke nevnte navn. Avisene har riktignok denne "Vær Varsom Plakaten" å forholde seg til. Det gjenstår nå å se om Lister Tingrett får frem den hele og fulle sannheten i saken.

Flekkefjord 29 Mai
www.mobilcrane.com hadde igår gleden av å følge rettsforhandlingene ved Lister Tingrett i saken mellom Erik Svindland og Dag Bakken. Dag Bakken var som tidligere nevnt representert v/Advokat Bjørgulv Rygnestad og Erik Svindland benyttet til egen prosessfullmektig Advokat Olav Sylte fra Advokatfirmaet Sylte AS. Rettens formann Jan Mikael Meland satte retten like etter 09.00. Saken ble behandlet som småkravsprosess, som har ganske klare linjer for rask saksbehansdling. Begge prosessfullmektige gjennomførte først sine innledninger, og deretter ble partsforklaringene gitt. Det er noe tidlig å gå i detaljer her. Imidlertid vil jeg påpeke at advokat Bjørgulv Rygnestad syntes å ville sverte Erik mer enn sømmelig, og gjentok stadig seg selv i å utspørre Erik om hans forhold mellom privat og AS. For meg ble det mere oppfattet som "Du er ikke noe bedre du heller". Det er vel ikke noen unnskyldning for ikke å betale en tjeneste/vare, at selger kanskje ikke har verdens mest oversiktlige regnskap. Uttrykket "Kast ikke sten når du sitter i glasshus" kommer her til sin rett. I sin partsforklaring hevdet Dag Bakken at en skade som ble påført hans båt i 2006, ble reparert før båten brant 31 Desember 2006. Kan hende dette blir gjenstand for videre undersøkelser. Skaden ble erstattet av forsikringselskapet samme høst, og båten ble igjen erstattet i helhet etter at den gikk tapt like etter at den ble satt på land. Siste ord er nok ikke sagt her. Kaster man sten opp i luften, så lander noen i egen hage..........
Formann i saken, Jan Mikael Meland, forsøkte før retten tok lunch, å få partene til å forlikes. Det ble da fra Erik's side v/Olav Sylte lagt frem et tilbud på 100.000, men dette tilbudet ble ikke godtatt av Dag Bakken/Bjørgulv Rygnestad. Dom i saken faller førstkommende mandag, 2 Juni 2008. Rettsboken vil da bli kunngjort her.

Flekkefjord 7 Juni
Dom i saken falt 2 Juni. Desverre for Erik Svindland fikk Dag Bakken rettens medhold i at forholdene måtte betraktes som foreldet. Last ned dommen som PDF-dokument HER (443 kB). Eventuell videre saksgang er enda ikke avklaret, men siste ord i saken kan enda være usagt. Utfallet i saken vil uansett ha en viss signaleffekt utad. Om tingrettens avgjørelse blir stående, vil denne i så fall signalere at venner som samarbeider om et prosjekt, må passe seg for lignende tilfeller. Da vil det være om å gjøre å holde orden i sysakene, om ikke gamle kameratslige uoppgjorte saker skal havne i foreldelseslovens gap. Da kan selv den beste kamerat bli svar skyldig. På tide å finne frem Store Norske for å klarlegge hva kameratskap står for. www.mobilcrane.com

Flekkefjord 1 Juli
Siste ord i saken er med stor sansynlighet ikke sagt enda. Mye taler for at saken ender i lagmannsretten. Det er enda for tidlig å gå inn i detaljer, men indikasjoner tyder på at nye momenter foreligger. www.mobilcrane.com kommer tilbake med mer informasjon når denne er tilgjengelig. Samtidig ønskes alle en HYGGELIG FERIE. Mvh Kenneth Skailand.

Flekkefjord 6 Juli
Det er nå ikke lenger tvil om at saken vil få en fortsettelse. www.mobilcrane.com har fått tilgang på dokumenter som bekrefter at saken er både anket til Lagmannsretten samt begjært etterforsket på annet vis. For at dette nettstedet ikke skal "Trampe i salaten", velger jeg å ikke publisere mer på nåværende tidspunkt. Men det går nok ikke lenge før andre større mediaer har fått teften for historien. Vi gleder oss til fortsettelsen. Kenneth Skailand

Flekkefjord 10 Oktober
bilde
Anken til Agder Lagmannsrett. Last ned anken HER.

Klage til Rogaland Statsadvokatembeter
bilde
Dette skrivet er nok det avgjørende kortet på Erik Svindland's hånd. Av rettstekniske årsaker er linken til dette dokumentet fjernet. Dokumentet kan imidlertid fås tilsendt ved forespørsel. www.mobilcrane.com

Anken til Agder Lagmannsrett og klagen til Rogaland Statsadvokatembeter er nå gjort tilgjengelig her på www.mobilcrane.com.

Flekkefjord 18 November
Tilbakemeldinger bekrefter at anken til Agder Lagmannsrett er tatt til følge. Saken får dermed enda et kapittel. Mye tyder på at det kan bli ganske så interessant å følge med her. Som beskrevet i dokumentasjonen ovenfor, verserer det mer enn en forklaring fra Dag Bakken, hvorvidt hans motor kom fra Nord-Norge eller Oslo. Skal tro om vi kommer frem til den egentlige sannheten her? Følg med på www.mobilcrane.com

Flekkefjord 17 Desember
Ifølge opplysninger på DOMSTOL.NO, vil det gjennomføres et planleggingsmøte den 12 januar 2009. Vi følger med i utviklingen. www.mobilcrane.com

Dokumenter som er tilgjengelige på www.mobilcrane.com
1. Tilsvar til Lister Tingrett. PDF HER Word.doc HER
2. Domsslutning fra Lister Tingrett: PDF HER
3. Anke til Agder Lagmannsrett: PDF HER Word.doc HER
4. Klagen til Rogaland Statsadvokatembeter: Dokumentet er på anmodning tatt bort fra nett. Eventuelle som har prosessuell interesse kan få dokumentet tilsendt ved å sende begrunnet forespørsel til post@mobilcrane.com Kun seriøse henvendelser vil bli besvart.

Flekkefjord 21 Mars
Tirsdag 24 mars kommer saken opp i Agder Lagmannsrett. Vi følger med fra tilskuerbenken.

Agder Lagmannsrett, Kristiansand 24 Mars 2009
Direkte fra retten.

Retten ble satt klokken 09.00.
Sammendrag vil følge senere...

Flekkefjord 3 April
Desverre kom lagmannsretten til samme konklusjon som Lister Tingrett. Retten syntes å ta lite hensyn til alle uklarheter rundt saken. Det bemerkes spesielt at historikken rundt motorene var ganske så sprikende. Siste ord i saken er mest sansynlig enda ikke sagt. Jeg vil følge utviklingen og komme tilbake etter hvert som ting faller på plass.
Last ned dommen fra Agder Lagmannsrett HER (PDF 2575 kb).  


Relaterte artikkeler: Millioner opp i røyk. FVN.NO
bilde
Klikk på bildet for å gå til artikkelen på www.fvn.no eller benytt denne link: http://www.fvn.no/nyheter/lister/article428153.ece

Her er en link til en sak som nå er ferdigbehandlet i Lister Tingrett. Dommen faller trolig tirsdag 26 juli. Det vil da bli klarlagt hvem som er tiltalt og dømt i saken. Innlegget må ikke sees på som bevis på at disse to sakene har samhørighet, men det er mange ting som tyder på det. Last ned HER.

Dom i saken mot Dag Martin Bakken er nå offentlig. Er tilgjengelig som PDF. Dommen kan mottas ved å sende en liten forespørsel til post@mobilcrane.com eller ved direkte henvendelse til Lister Tingrett, lister.tingrett@domstol.no
Det bemerkes at jeg faktisk er nevnt ved navn i sakens anledning.

Det sies at saken er anket. Tidligere informasjon gikk i at saken ville komme opp i Agder Lagmannsrett den 6 januar 2013, men søk på www.domstol.no gir indikasjoner på at saken er flyttet til 5 mars 2013 (ref: 12-141330AST-ALAG). Dette er imidlertid ikke verifisert.


Hvem er inne på www.mobilcrane.com nå? Se HER

Etablert 20080330 Rev. 20121205 www.mobilcrane.com bilde

 
 
Tell a friend about this page
aeston 
Visitors: 7659 Last modified: 18.08.2023 Persons online: 8
Til toppen