Utskriftsvennlig side   
Menu
 Art from the future
Ta ansvar eller unnvike?

Dette ble sendt til Farsund og Flekkefjord kommune i mai. 2021. Etter noen uker uten å få svar fra noen, henvendte jeg meg til Ordfører Torbjørn Klungland (FRP), Flekkefjord Kommune. Vi snakket om saken og han informerte at han ikke hadde lest det jeg sendte til dem via offentlig postliste. Det ble så avtalt at jeg kunne sende samme henvendelse direkte til ham, hvilket ble gjort. Resultatet da ble akkurat det samme, altså intet svar.

En tid senere sendte jeg ut innbydelser til en del involverte personer i saken, hvor jeg la frem et forslag om å innlede samtaler for om mulig å  forlikes utenomrettslig. Svarene fra samtlige med unntak av helsesøster Liv Berit Einseth og helsesøster Inger Lill Grimestad, var at ingen hadde noe å stå til rette for. De to helsesøstrene unnlot å svare.

Jeg vil nå stevne en del folk til domstolen for å sette dem til ansvar for sine svikefulle handlinger. I den forbindelse vil det være greit å få saken ut i sosiale medier. Etter hvert vil nok også kommersielle medier vise interesse.

Flekkefjord, 27. januar 2022.

Barnevernsreformator Kenneth Skailand

___________________________________________________________

Her er henvendelsen til begge ordførerne:

Att. Ordfører Torbjørn Klungland (FRP), Flekkefjord Kommune.
        
Ordfører Arnt Abrahamsen (A), Farsund Kommune.

Kopi til: OffentligInnledning.

Samnangersakene.

Sommeren 2020 ble hele Norge oppmerksom på Samnanger Kommune og ordfører Knut Harald Frøland, som mente dem måtte granske barnevernet. Etter mye kritikk av barnevernstjenestens arbeid i denne kommunen, ble det iverksatt gransking i tre store barnevernssaker. Granskingsrapporten viste så store brudd på lover og regler at ordfører Knut Harald Frøland fortsatte prosessen med å sette ansvarlige til ansvar. Dette ble først vedtatt i kommunens formannskap, og deretter i kommunestyre. Advokat Elden har vært sentral i prosessen. Selve granskingen som førte til disse reaksjonene, ble utført av Advokat Thea Totland i advokatfirmaet Barneadvokatene og advokat Geir Kjell Andersland.
Se:
https://www.nrk.no/vestland/knusande-rapport-mot-barnevernet-i-samnanger_-_-ei-totalsvikt-1.14993512

Bratteteig-saken.
22
. desember 2020 ble det avsagt en dom i Sogndal kommune hvor privat part ble tilkjent økonomisk erstatning. Se:
Sogn barnevern må betala erstatning i Bratteteig-saka - Grafen Sogndal kommune anka dommen, men etter press fra flertallet i et ekstraordinært kommunestyre, ble det inngått rettsmekling i saken. 4. mai 2021 ble partene enige: Må ut med 1,2 mill. etter forlik i barnevernssak • Kommunal Rapport (kommunal-rapport.no)


Gransking.

Med referanse til Samnanger-prosessen, samt rettsoppgjøret i Bratteteig-saken, finner jeg det derfor rettmessig å fremme krav til Flekkefjord Kommune v/ordfører Torbjørn Klungland (FRP) om å ta stilling til hvordan Flekkefjord Kommune nå vil stille seg opp mot påståtte overgrep og særdeles grove feil utført av offentlig ansatte i helseetat og barnevern, eventuelt også andre etater i egen kommune.
Det som faller mest naturlig her, vil jo være å iverksette en lignende gransking, for å avdekke om det kan ha skjedd lignende, og i verste fall verre ting i vår kommune. Selv er jeg dessverre helt klar i min påstand at så er tilfelle. Når granskingsrapporten så foreligger, vil man måtte ta stilling til videre prosess.
Siden saken vedrører ansatte i vårt interkommunale barnevern, Lister Barnevern, så adresseres også likelydende krav til ordfører Arnt Abrahamsen (A), ved Farsund Kommune.


Historikk.
Saken jeg nødvendigvis krever gransket har opprinnelse allerede fra 2013/2014. Jeg skal ikke gå nærmere inn på detaljer her, annet enn å poengtere at sakene som nå er under behandling i Samnanger er betydelig eldre. Det vil derfor ikke være noen løsning å tenke seg at saken er foreldet. Når det gjelder overgrep/lovbrudd utført mot barn, så inntrer foreldelse først etter at foreldelsesfrist har utløpt. Og slike frister starter ikke å løpe før barnet er 18 år.

Konsekvens ikke nødvendigvis proporsjonal med overgrep.
I Samnanger har noen saker vart i mange år. Det vil allikevel ikke ha noen betydning for å avdekke alvorlighetene i hvilke eventuelle overgrep og mulige lovbrudd som har skjedd. Ifølge media skal det ikke være snakk om direkte lovbrudd i sakene i Samnanger. Det samme vil også være gjeldende for Bratteteig-saken, hvor barnevernet faktisk ble ansvarlige for å ha handlet med litt for harde tiltak.

Det samme kan ikke sies her i vårt distrikt. Hvor alvorlige lovbrudd vi snakker om skal jeg ikke nevne her, men overlate til kommende gransking. Men jeg er uansett helt klar på at en granskingsrapport vil inneholde momenter som helt klart vil føre til at noen forhold må overleveres til påtalemakta.
Hvilke alternativ har Flekkefjord/Farsund kommune?
Slik jeg ser det, så har kommunene 3 hovedalternativ.

1.
Kommunene iverksetter tilsvarende gransking som Samnanger har iverksatt og tar saken videre derfra.


2.
Kommunene tilbakeviser kravet med påstand om at det ikke har skjedd noe innen våre etater som vil kunne avdekkes ved en gransking.


3.
Kommunene unnlater å besvare denne henvendelsen, og håper at det hele forsvinner ut i intet.


Alternativ 2 og 3 vil uansett føre til at jeg fortsetter med å få gjennomført en gransking og parallelt arbeide mot løsninger med enkeltpersoner som jeg klart mener har ansvar.
Det som medfører minst oppstyr vil faktisk være at Flekkefjord og/eller Farsund kommune nå tar grep og iverksetter gransking. Det forutsettes da at det blir tatt kontakt med kvalifiserte advokater/barnerettsspesialister, gjerne samme som ble benyttet i Samnanger.
Skulle kommunen komme til den konklusjon å ikke ville iverksette en gransking, så vil dette bli videreformidlet til media, da ifølge noen grundig dokumenterte eksempler på hvilke lovbrudd som kreves gransket.


Selve granskingen.
Granskingen må gis full råderett i hvilke opplysninger som ønskes tilgang på. Likeledes om det kan være andre saker som også bør undersøkes. Det er et faktum at jeg selv har kjennskap til minst 20 saker som har vært politianmeldt innen Lister Barneverns eksistens siden 2010. Vår sak vil naturligvis være prioritert i en slik gransking. Like naturlig vil det være at jeg bistår hvor det måtte trenges for å opprette kontakt med dem som en slik gransking vil hjelpe mest.

Formålet med en gransking.
I senere tid har det vært mer og mer i media hvor folk settes til ansvar for sine handlinger, spesielt om handlingene har ført til alvorlige konsekvenser for andre mennesker. Imidlertid har dette ikke vært mulig å gjennomføre innen barnevernets rekker inntil nylig. Dette har ordfører Knut Harald Frøland nå virkelig snudd helt rundt på ved å engasjere advokat John Christian Elden.
Se:
https://www.tv2.no/a/11465760/?fbclid=IwAR1Zlt1UwZITguHswW2JioEUH5uFvEVTza4dcqp8m5e6mcggjhvoUmqZ0sA

Likeledes er Bratteteig-forliket et helt klart bevis på at barnevernet har et stort ansvar når de begår feil.


Om overgrep avdekkes.

Innen et barnevern bør alle saker være behandlet på en slik måte at en gransking kun avdekker korrekt saksbehandling. Om det avdekkes feil, så skal slike feil rettes opp. Jo grovere feil som avdekkes, jo mer inngripende tiltak vil da kreves for å rette opp i disse sakene.
I eventuelle tilfeller hvor det avdekkes direkte lovovertredelser, så må dette bringes over til rette instans, som da vil være politiet og påtalemakta. Dette går også klart frem i medieomtale fra Samnangersaken.
«Maktbruken i denne saken ser ikke grei ut. Dersom den ulovlige maktbruken kan føres tilbake til én enkeltperson, vil vedkommende være både i straffe- og erstatningsansvar for grovt pliktbrudd, sier advokat John Christian Elden».
Se: https://www.nrk.no/vestland/gar-videre-i-rettsprosess-mot-tidligere-ansatt-i-samnanger-kommune-1.15033415


Kommunens erstatningsansvar.
Jeg finner det utenkelig at kommunen kan hevde å ikke inneha ansvar i denne saken, dette selv om jeg ble tvunget til å trekke mitt erstatningskrav, anlagt i januar 2016 og trukket i september 2017. Det eneste argumentet som ble hevdet den gang gjennom 20 måneder med omfattende prosesskrifter, var manglende årsakssammenheng. Dette strider mot sin egen urimelighet, om man tar hensyn til Bratteteig-dommen, som ble rettskraftig 4. mai 2021 etter forlik. Last ned dommen her:
http://www.mobilcrane.com/standard.asp?case_vis=artikkel&artikkelid=491
Det vil fra min side bli ført bevis for at vår sak har omfattende grove lovbrudd utført med sterkt forsett. Altså er vi lang over den terskelen Bratteteig-saken viser til.


Privat søksmål vurderes.
Parallelt med en mulig gransking vil det også bli iverksatt arbeid med å stille enkeltpersoner til ansvar. Konsekvensene denne saken har fått for meg er så omfattende at dette ikke lenger er mulig å unngå. Det var faktisk politiets påtaleansvarlig Hellek Rue som anbefalte meg å ta et privat oppgjør, da jeg diskuterte saken med ham. Dette arbeidet vil jeg starte med nå. Private aktører i vår sak vil etter hvert bli kontaktet for om mulig å komme til utenomrettslig enighet før eventuell sak anlegges domstolen.

Jeg håper de ansvarlige innen Flekkefjord og Farsund kommune tar dette til etterretning, og imøteser deres svar på denne henvendelsen. Det er nå på tide å legge lokk over denne saken. Tiden er moden for å få denne saken avsluttet en gang for alle nå. Om det betyr at noen må ta det ansvaret som følger av å ha brutt loven i vår sak, så får det stå sin prøve. Jeg har kjempet lenge nok for å overleve. Når man bråslutter som selvstendig næringsdrivende, og deretter får aksept fra skatteinnkreveren å fortsette å jobbe i flere år uten å betale inn nok skatt, så blir det konsekvenser få vil makte når skatteinnkreveren igjen fremmer sine krav.Flekkefjord 18.05.2021

Med vennlig hilsen
Kenneth Skailand
Telefon: 91793211
E-mail:
post@mobilcrane.com


Etablert 20220127 Revidert 20220127 www.mobilcrane.com bilde 


 
 
Tell a friend about this page
aeston 
Visitors: 7659 Last modified: 18.08.2023 Persons online: 9
Til toppen