Utskriftsvennlig side   
Menu
 Art from the future
VestKran AS - Dom i sak

LISTER TINGRETT

 

 

Avsagt:  09.12.2008

 

Saksnr.: 08-034106TVI-LIST

 

Dommer: Sorenskriver   Harald Jølle

 

Saken gjelder: Fakturakrav

 

Vestkran Kranutleie & Byggmontering   Advokat Per Magne Kristiansen AS

                                                 
Mot

Skailand Kranservice, Kenneth Skailand   Advokat Tor Haver

 

 

 

Det ble avsagt slik

Dom:

I sak anlagt av VestKran Kranutleie - Byggmontering AS mot Skailand Kranservice v/Kenneth Skailand avsa Flekkefjord forliksråd 16.01.2008 dom med slik slutning:


1. Saken avvises.
2. VestKran K-B AS pålegges å erstatte saksomkostninger til Skailand Kranservice, Kenneth Skailand.

3. Saksomkostningene må betales innen 14 dager fra dommens forkynnelse, ellers påløper lovens morarente fra forfall og til betaling skjer.


Ved anke/stevning av 25.02.2008 har advokat Per Magne Kristiansen påanket dommen til Lister tingrett og nedlagt slik påstand:

1. Saksøkte tilpliktes à betale saksøker hovedkrav stor kr 577.207,50 med tillegg av 11,5 % rente fra forfall som pr. tidspunkt for forliksklage utgjør kr 162.191,69 med tillegg av lovbestemt rente fra 19.09.2007.
2. Saksøkte tilpliktes å betale saksøker sakens omkostninger.


Ved tilsvar av 27.03.2008 har advokat Tor Haver på vegne av Skailand Kranservice v/Kenneth Skailand imøtegått kravet og nedlagt slik påstand:

Prinsipalt:

1. Saken avvises.

Subsidiœrt:
2. Skailand Kranservice, Kenneth Skailand frifinnes


I begge tilfeller:
3. Vest-Kran Kranutleie - Byggmontering AS dømmes til å erstatte sakens omkostninger til Skailand Kranservice, Kenneth Skailand.

I planleggingsmøte, som ble avholdt som fjernmøte 23.05.2008, ble partene enige om at saksøktes avvisningskrav og foreldelsesinnsigelse skal behandles og pådømmes separat og på grunnlag av skriftlig behandling, noe retten samtykket i, jf tvl § 16-1 og § 9-9 (2). Prosessfullmektigene har etter nevnte måte inngitt hvert sitt skriftlige innlegg til de nevnte spørsmål.


VestKran Kranutleie - Byggmontering AS har i hovedsak anført:
Forliksklagen tilfredsstiller lovens krav. Den inneholder en tilstrekkelig redegjørelse til at tvistegjenstanden kan identifiseres. Kravets størrelse og fakturagrunnlag er angitt. Mer kreves ikke. Klagerens navn er ikke feil angitt. VestKran K-B AS er en vanlig brukt forkortelse. Saksøkte kan ikke høres med at det ikke er samsvar mellom klagers og kreditors navn. Forliksklagen er undertegnet av en ansatt hos saksøker med fornøden fullmakt. Kravet er ikke foreldet. Skailand har så sent som i brev av 16.02.2005 til VKR-gruppen, som VestKran også mottok, erkjent kravet. Det må ses i sammenheng med at Skailand i brev 05.11.2004 til Intrum Justitia og 11.10.2004 til VestKran opplyste at neste faktura og endelig oppgjør ville bli betalt rundt månedsskiftet november-desember 2004.

Skailand Kranservice v/Kenneth Skailand har i hovedsak anført:

Forliksklagen av 30.11.2007 tilfredsstiller ikke lovens minimumskrav. Det må vurderes i henhold til den prosessloven som da gjaldt. Den nye tvisteloven kan ikke endre det med tilbakevirkende kraft. Forliksklagen er dessuten ikke underskrevet av kompetent person. Kravet er foreldet. Forliksklagen av 30.11.2007 er tatt ut mer enn tre år etter at ytelsene er levert. Foreldelsesfristen begynner å løpe for hver enkelt del av saksøkers ytelse, fra den dagen ytelsen ble utfert. Subsidiært anføres at det er fakturadato, og ikke forfallsdato i fakturaene, som danner grunnlag for beregning av foreldelsesfristen. Det bestrides at kravet er erkjent i ettertid. Brevet av 16.02.2005 ble sendt til VKR-gruppen, og ikke til VestKran. Brevet inneholder dessuten ingen erkjennelse av kravet. Heller ikke Skailands brev av 11.10.2004 og 05.11.2004 inneholder noen erkjennelse. Uansett vil disse brevene kun være fristavbrytende frem til da de ble sendt, og ikke til noen lovet betalingsdato.


Retten
skal bemerke:

Om prosessuelle spørsmål:

Den aktuelle forliksklagen innkom til forliksrådet i 2007. Hvilke krav som stilles til en forliksklages innhold, reguleres følgelig av dagjeldende tvistemålslov § 277. Den skal inneholde partenes navn og en kort forklaring om sakens gjenstand. Klagers navn er angitt som "VestKran K-B AS" med adresse og organisasjonsnummer. Selskapets fulle navn er imidlertid "VestKran Kranutleie - Byggmontering AS", slik det også fremgikk av firmaattesten som fulgte som vedlegg til forliksklagen. Retten finner det åpenbart at kravet til navneangivelse er oppfylt selv om firmanavnet ble forkortet som angitt. Skailand kan ikke høres med at det av nevnte grunn ikke er samsvar mellom klagers navn i forliksklagen og kreditors navn i de fakturaene det er vist til. Om ikke annet så viser firmaets organisasjonsnummer at det er et slikt samsvar. Om hva saken gjelder het det i forliksklagen:

Innklaget skylder til klageren min. kr. 577207,50 med tillegg av renter og omkostninger, med tillegg av rente i henhold til forsinkelsesrentelovens § 3 samt inndrivningskostnader og sakskostnader i følge påstand. Bakgrunnen for kravet er: Faktura nr. 204884, 205011, 205027, i tillegg tas det forbehold om utvidelse av kravet grunnet manglende timelister og forhold vedr. prising av angjeldende leveranse av krantjenester. Innklaget er krevet for gjelden, men har ikke betalt. For klageren ber vi derfor Skailand Kranservice ved Kenneth Skailand innkalt til forliksrådet for mekling i saken. Dersom innklaget uteblir eller tilsvar ikke blir inngitt, kreves uteblivelsesdom.

For forliksrådet lå som vedlegg til forliksklagen kopi av fakturaene det er vist til samt underbilag til disse i form av diverse kjøresedler. Retten finner det at klagen tilfredsstiller lovens krav til forklaring om sakens gjenstand. Det angitte er tilstrekkelig som redegjørelse for at tvistegjenstanden kan identifiseres. Saken gjelder en fordring, hvor bade størrelse og grunnlag er angitt. Mer kreves ikke, jf Schei: Tvistemålsloven (bind II) s 814. Retten bemerker i den sammenheng at Skailand fra før var vel kjent med kravet, som var fremmet i forliksklage 18.09.2007 mot han, men som ble avvist av forliksrådet 14.11.2007 fordi klageren ikke møtte. Det er ytterligere anført som en formalinnsigelse at forliksklagen er underskrevet av en ansatt hos klageren, mens et advokatfirma i Oslo er oppgitt som prosessfullmektig, og at det ikke er mulig å vite om klagen er undertegnet av rette vedkommende hos VestKran. Ut fra det opplyste legger retten til grunn at klagen er underskrevet av en ansatt hos VestKran med stillingsfullmakt. Saken blir følgelig ikke å avvise.


Om foreldelse:

Når det gjelder spørsmålet om kravet er foreldet tar retten utgangspunkt i at alminnelig foreldelsesfrist er tre år, regnet fra den dagen fordringshaveren tidligst har rett til å kreve oppfyllelse, jf foreldelsesloven § 2, jf § 3 nr 1. Fristen avbrytes blant annet ved erkjennelse (§ 14) eller ved rettslig skritt (§ 15). De aktuelle fakturaene er datert henholdsvis 24.09.2004, 03.11.2004 og 08.11.2004, og med forfall en måned frem i tid. Ifølge fremlagte kjøresedler ble arbeidene som det er fakturert for, utført i august og september 2004, med 06.08.2004 som tidligste og 23.09.2004 som seneste dato.

Retten legger til grunn at arbeidene det er fakturert for gjelder for innleie av mobilkraner, hvor partene samarbeidet om å levere alt av krantjenester relatert til mobilkraner til VKR-Gruppen i forbindelse med bygging av OPS E39 Lyngdal-Flekkefjord, og da slik at Skailand var kontraktspart i forhold til VKR-Gruppen og med VestKran som sin underleverandør. Det er ikke fremlagt noen avtale som regulerer kontraktsforholdet mellom Skailand og VestKran, ei heller er det opplyst om partene hadde avtalt noe bestemt med hensyn til oppgjørs- eller forfallstidspunkt etter hvert som arbeidene ble utført. Tidligste tidspunkt VestKran kunne kreve oppfyllelse vil da være når det rettslig ville vært adgang for firmaet til å fremsette påkrav. Normalt vil det være når kravet stiftes, som når en vare er levert eller når en ytelse eller et arbeid er utført. Fastsatt forfallsdato i faktura vil i så måte ikke være bestemmende for foreldelsesfristens utgangspunkt.

I et løpende mellomværende som det aktuelle, hvor en part leverer varer/tjenester og/eller utfører arbeider nærmest daglig over en periode, vil forutsetningen allikevel ofte være at det ikke kan kreves oppgjør fortløpende for hver enkelt dag. Det vil i slike forhold ofte være avtalt eller forutsatt at oppgjør først kan kreves etter et visst tidsrom, eksempelvis for bestemte tidsperioder, eventuelt først når et arbeide - eller en del av et arbeide - er sluttført. Er det snakk om et kontraktsforhold av kortere varighet, vil partenes forutsetning ofte være at oppgjør først skal finne sted ved forholdets avslutning. I alle de nevnte tilfellene vil foreldelsesfristens utgangspunkt forskyves tilsvarende. Retten peker på at de aktuelle arbeidene/ytelsene, i henhold til fremlagte kjøresedler, synes å ha pågått frem til i slutten av september 2004. Hvorvidt den første forliksklagen, som er datert 18.09.2007, ble inngitt før utløpet av foreldelsesfristen, behøver retten ikke å ta stilling til. Årsaken til det er at den uansett ikke vil ha fristavbrytende virkning, i og med at saken ble avvist fra forliksrådet fordi klageren uteble fra meklingen, jf tvml § 280. En forutsetning for fristavbrudd etter foreldelsesloven § 15 vil være at fordringen blir rettskraftig avgjort mellom partene med basis i det aktuelle rettslige skrittet. Det skjedde ikke. Forliksrådets avvisning ble ikke påkjært til tingretten og er således rettskraftig. I stedet tok VestKran 30.11.2007 - riktignok mens fristen for å påkjære avvisningen fortsatt løp - ut en ny forliksklage for det samme kravet. I forhold til regelen om fristavbrudd i foreldelsesloven § 15 må den forliksklagen vurderes som et nytt rettslig skritt.
Basert på at arbeidene pågikk frem til i slutten av september 2004, vil det følgelig ha gått mer enn tre år fra det tidspunkt VestKran tidligst hadde rett til å kreve oppfyllelse når forliksklage inngis 30.11.2007. Det samme gjelder i forhold til Skailands betingede erkjennelse av å ville foreta oppgjør, slik det fremkom i skriv 11.10.2004 til VestKran og 05.11.2004 til inkassobyrået. I så måte finner retten det klart at en ny treårsfrist i tilfelle begynte å løpe fra erkjennelsen, og ikke fra et bebudet senere oppgjørstidspunkt i henhold til samme. Følgelig vil forliksklagen av 30.11.2007 være inngitt for sent selv om det legges til grunn at det skjedde fristavbrudd ved de nevnte skrivene og at en ny foreldelsesfrist begynte å løpe fra datoen for disse.
Et vilkår for at en erkjennelse fra skyldner skal virke fristavbrytende etter foreldelsesloven § 14, er at den er avgitt "overfor fordringshaveren". Det innebærer at bekreftelsen Skailand avga 16.02.2005 til VKR-Gruppen om at restbeløp ville bli utbetalt VestKran "straks korrigerte og korrekte fakturaer fra Vest-Kran AS er mottatt", ikke har en fristavbrytende virkning. VKR-Gruppen er i så måte å anse som en utenforstående, som ikke representerte VestKran. Etter dette blir rettens konklusjon at VestKrans krav er foreldet, og at Skailand følgelig må frifinnes.
En part som har vunnet saken har krav på full erstatning for sine sakskostnader fra motparten, jf tvisteloven § 20-2 første ledd. Retten har vurdert, men ikke funnet grunnlag for unntak med hjemmel i bestemmelsens tredje ledd. Full erstatning skal dekke alle partens nødvendige kostnader ved saken, hvor det skal legges vekt på om det ut fra betydningen av saken har vært rimelig å pådra dem, jf § 20-5 første ledd. Advokat Haver

har oppgitt et samlet krav på kr 67 336, hvorav salæret utgjør kr 53 500 og reiseutlegg kr 369, begge beløp tillagt merverdiavgift. Det er ikke kommet noen merknad til kravet fra motpartens prosessfullmektig. Retten finner at kostnaden har vært nødvendig og fastsetter erstatningen til nevnte beløp.

 

 

 

Domsslutning:

 

1.     Skailand Kranservice, Kenneth Skailand, frifinnes.

2.     I saksomkostninger betaler VestKran Kranutleie – Byggmontering AS til Skailand Kranservice v/Kenneth Skailand 67336 – sekstisjutusentrehundre- ogtrettiseks – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom.

 

 

Retten hevet.

 

                                                              Harald Jølle

 

08-034106TVI-LIST

-------------------------------------------------------------------------------------------
Komentar til saken.
Flekkefjord 4 Februar 2009. Dommen er nå rettskraftig.

Etablert 20090101 Rev. 20090204 www.mobilcrane.com bilde

 
 
Tell a friend about this page
aeston 
Visitors: 7659 Last modified: 18.08.2023 Persons online: 5
Til toppen