Utskriftsvennlig side   
Menu
 Art from the future
Jus i Flekkefjord

Denne siden er spesielt tiltenk å omhandle en sak som har pågått i Flekkefjord i senere tid. Saken er nå ferdigbehandlet i rettsvesenet. Hele saken vil bli omtalt fra dag en, dette for å la allmenheten selv se hvordan en helt åpenbar og liten sak kan føre til all verdens merkelige konklusjoner. Det tenkes da spesielt på hvordan advokater behandler saker, hvem og hva som tas hensyn til, hvem og hva som IKKE tas hensyn til, og hvem som til slutt er tjent med å føre en sak for retten.
Jeg vil omtale saken ihht. hvordan jeg selv har oppfattet denne, og følgelig hevde at denne artikkelen vil kunne publiseres som følge av ytringsfrihetens lov, § 100 i Grunnloven.
Det påpekes at denne artikkelen kun er ment å sette søkelyset på sakens behandling, dette for at andre i samme situasjon kan vite litt på forhand om hvordan rettsvesenet fungerer, eller ikke fungerer. All dokumentasjon vil følgelig bli benyttet i original utførelse. Saken vil etter hvert oppdateres i korrekt rekkefølge. Det vil følgelig ta noe tid før man får fullstendig oversikt.
Kenneth Skailand

Sommeren 2007
Hele saken dreier seg om en jobb rundt en enebolig. En jobb som i utgangspunktet var å oppfatte som utført for venner, hvor prisen for utførte tjenester var å regne for "kostpris". Jobben ble avtalt i detaljer før Doris & Hassan reiste på ferie, nettopp med det formålet at arbeidet skulle utføres mens de var bortreist. Arbeidet ble da også utført som planlagt. I hovedsak var det avtalt å utføre arbeid rundt huset for å bedre forholdene ang. overvann/takvann. På baksiden av huset var det ingen drenasje av hverken overvann eller takvann. I tillegg var det en betongplatting som hellet inn mot huset, og som dermed ledet vann inn i sålen. På fremsiden var det i sørøstre hjørne en takrenne som munnet ut ca. 1 m fra huset.

Under befaring ble det diskutert hvordan arbeidet skulle utføres, og vi ble enige om å samtidig opparbeide innkjørselen på baksiden av huset. Vi ville da senke nivået så mye som det lot seg gjøre, uten å grave under en bakenfor-liggende mur. Dette ville medføre at det ville bli fall mot huset, og at vi dermed ville ha en sone nære huset med rett fall. Arbeidet skulle utføres på greieste måte, relatert til den lave prisen.

Etter at hoved-arbeidet var avtalt, ble det snakk om noe tilleggsarbeid, som ikke var direkte knyttet til dreneringen, men som vill være greit å utføre i samme jobb-sammenheng. Dette arbeidet besto i å tilrettelegge for en terasse på fremsiden, grave ut for en car-port og også grave ned en del etterlatenskaper som lå igjen under et kaninbur, stort sett bestod dette i et 20cm tykt lag med møkk. Alt dette tilleggsarbeidet avtalte jeg å utføre, min kompis Jan skulle i hovedsak utføre hovedarbeidet med dreneringen.

Familien reiste på ferie, og vi satte igang med arbeidet. Dette ble utført som vi hadde tenkt, dreneringen ble lagt på det nivået som var mulig å utføre på de 100 år gamle steinmurene. Videre ble alle tilleggsarbeidene utført, og vi var fornøyd med resultatet vi kunne overlevere da familien kom hjem.

Høsten 2007 ble Jan oppringt av Doris, og bedt om å komme og se på en lekkasje i kjelleren. Den første gangen var det et innvendig avløpsrør fra kjøkkenet som lekket. Dette ble fotografert og reparert. Neste gang var det lekkasje inn under grunnmur, og denne ble da med stor sannsynlighet påvist å komme fra manglende ferdigstillelse av grunnmurspapp opp mot grunnmur, noe som var under huseiers ansvar. Jeg mener Jan ble tilkalt enda en gang dette året, men er noe usikker her. Men sent 2008 ble han igjen tilkalt, da hadde dem hatt oversvømmelse i kjelleren, og huseieren klaget sin store nød. Det ble alikevel ikke godvillig gitt tillatelse til å befare kjelleren innvendig, men Jan insisterte, og fikk dermed sett at kjelleren hadde stått under vann. En slik oversvømmelse sto ikke i stil til hva som kunne være følger av hans arbeid. Dette ble senere dokumentert å stemme.

Konklusjon:
Engang 2006.
Grunnet store overvannsmengder klarer ikke kommunens overvannsrør å ta unna mengdene, og dette fører til overtrykk i rørsystemet som fører store mengder vann inn i kjelleren av huset. Kommunen erstatter da ødeleggelsene.

Høsten 2007:
Arbeidet med å drenere lokalt overvann/takvann rundt huset blir utført.

Høsten 2008:
Huset blir igjen oversvømmet pga. store nedbørsmengder. Kommunen blir igjen forsøkt krevd for skadene, men erstatningen blir redusert da ingen utbedringer fra skadene i 2006 har blitt foretatt.
Like etter denne hendelsen går Doris til sak mot Jan. Hennes advokat Per Ø Andersen sender ifølge hans utsagn et brev til Jan, hvor han ber om utbedring av arbeidet. Dette brevet ble aldri mottatt av Jan, og ble mest sansynlig aldri sendt. Neste henvendelse er at saken er stevnet inn for Tingretten.

Nå begynner saken å bli gammel, men ikke glemt. Kravet fra Doris ble bare delvis tilkjent, men saksomkostningene ble alikevel tilkjent henne. Og advokaten Jan hadde benyttet, Advokat Svein Erling Jensen fra Egersund, gjorde en stor sak ut av jobben, og var ganske klart overbevist om at dette måtte gå rette veien. Slik gikk det da ikke, uten at det egentlig hadde så mye for denne advokaten å bety. Han er vel egentlig den største profittøren i saken. Mener man skal lete lenge etter et dårligere eksempel av arten.

En anke til Agder Lagmannsrett førte heller ikke frem, og saken ble følgelig avsluttet med rettskraftig dom, dog med mange rare smaker i munn og gane. Selv tok jeg opp min delaktighet i arbeidet, ved å klage min sak inn for forliksrådet. Doris møtte der med både advokat Per Øyvin Andersen og ektemannen Hassan fra Afrika. Som i Jan's sak, mine krav prellet av som vann på gåsa, men det var alikevel en fornøyelse å delta i gildet. Såpass fornøyelig og fullt av motsigelser at jeg valgte å ta saken en tur i tingretten. Jeg ble av advokat Per Øyvin Andersen, utilbørlig spurt i forliksrådet om jeg hadde noe opptaksutstyr på meg, noe jeg avkreftet. Dette ble av advokaten krevd portokollført. I tingretten fant jeg det derfor av interesse å nettopp utstyre meg med opptaksutstyr. Desverre fikk jeg ikke startet dette utstyret før i pausen, med jeg fikk da med meg siste halvdel av saken. I korte trekk, du skal lete lenge etter å få servert så mye tull på en dag. Bare en gjennomgang av alle dokumenter tilsier at motparten v/Doris & Hassan må ha glemt hva dem har uttalt tidligere. For ikke å uttale meg feil, velger jeg å la dette ligge, og henstiller heller den enkelte til å selv lese litt i dokumentene. En annen sak som jeg finner innlysende, er dette med habilitet til dommer og advokat. Tor Tønnessen syntes for meg å oppfattes som nær venn av advokat Per Ø Andersen, noe jeg da også mener dommen selv beviser. Det er ikke så mange detaljene som kommer frem i dommen, men ved å høre på lydopptaket fra selve rettsaken, så blir hele saken en farse. Beløpet som ble betalt meg (15.000) ble i saken hevdet å være oppgjør for leie av gravemaskin. Imidlertid så var det oppført spesifikk leie av gravemaskin i fakturaen fra Jan (Smiebakken Graveservice). Jeg vil påstå at Sorenskriver Tor Tønnessen ikke har handlet rettferdig i denne saken, hverken i mitt tilfelle, eller i forholdet mellom Doris og Jan. Mitt inntrykk her er at Sorenskriver Tor Tønnessen beviselig har tatt parti med Advokat Per Øyvin Andersen, og jeg kommer i fremtiden aldri til å ha tiltro til ham, om jeg skulle være så heldig å få sjansen.

Nå har vi kommet til August 2010, saken har ikke vært tema på lenge, men vi venter på at Anleggsmagasinet skal komme med en artikkel som omhandler nettopp denne saken.

Forøvrig så er ikke Anleggsmagasinet eneste aktør som har interesser i saken. Tiden vil vise om det er flere katter i sekken.

(Fortsettelse vil komme)

bilde
Forsiden her avbildet før arbeidet startet, sommeren 2007.

bilde
Baksiden like etter at arbeidet er påbegynt. Ved senere anledninger vil det være vesentlig å ha bilde-dokumentasjon fra før arbeidet starter.

bilde
Her ser man forsiden av eneboligen etter at alt maskinarbeid er utført.

bilde
Her det ferdige resultatet på baksiden. Det var tiltenkt å legge belegningstein her, noe kunden ville ta stilling til på et senere tidspunkt.

bilde
Innkjørselen sett fra veien.

Brev som mail til Per Øyvin Andersen

3 Skaderapporter (Må leses)
Rapportene viser at det er klare årsaker til vannskadene i kjelleren. Første vannskade var i 2006, og andre vannskade var i 2008. Dreneringsarbeidet ble utført i 2007. Stevningen til Lister Tingrett kom etter skaden i 2008. Taksten fra Jo Osmundsen er også gjort etter skaderapporten fra 2008. Med andre ord så har den påståtte skaden beviselig hatt andre årsaker enn dreneringen rundt huset. Om man trekker fra Osmundsen's feilaktige bruk av skade her, så kommer erstatnings-beløpet ned under beløpsgrensen for småkravsprosess. Disse dokumentene forelå i tingretten da saken mellom Jan og Doris kom opp. Per Øyvin Andersen protesterte høylydt mot dokumentene, og påberopte brudd på taushet fra kommunens side. Av merkelige årsaker ble ikke dokumentene tillagt vekt i prosessen. Selv finner jeg det helt klart bevist at erstatningsbeløpet er regulert opp for å unngå småkravsprosess (småkravsprosess er ikke interesant for advokater da det er store begrensinger i kostnader ved slike saker).

Prosesskriv til Flekkefjord Forliksråd - sak Nr. F2009-016256

Stevning til Lister Tingrett 20090601

Prosesskriv til Lister Tingrett 20090903

Prosesskriv til Lister Tingrett 20090924

Prosesskriv til Lister Tingrett 20091028

Prosesskriv til Lister Tingrett 20091028.2

Dom i Lister Tingrett (Jan's sak)

Dom i Agder Lagmannsrett (Jan's sak)

Dom i Flekkefjord Forliksråd (Min sak)

Dom i Lister Tingrett (Min sak)

Flekkefjord 18 juli 2011
Fikk idag en hyggelig tilbakemelding. Saken vil med stor sansynlighet bli gjennomgått på ny for å bringe klarhet i enkelte punkter. Det er spesielt detaljene rundt skadene i kjelleren som vil undersøkes nærmere. Samt anmeldelsen, og måten den ble avvist på. Vi gleder oss til fortsettelsen.

Flekkefjord 10 Oktober 2011
Saken ble lagt frem for dommerfullmektig Terje Vetnes for en tid tilbake. Han konkluderte med at det tydeligvis var gjort en del feil i saken, men at det ville være vanskelig å gjøre noe med dette nå i etterkant. Saken vil nok dermed flette seg inn i rekken av saker hvor rett ikke alltid er rett. Det ser forøvrig ikke ut til at arbeidene som påstås å være mangelfullt utført skal gjøres noe med. Murpappen henger fremdeles løst rundt huset, og innkjørselen er nå belagt med beleggningstein. Hvem som ble vinnere i saken er heller vanskelig å si, trolig var det bare advokatene som kom greit ut av det. All reklame sies å være god reklame. Skal tro om Advokat Per Ø Andersen og Advokat Svein Erling Jensen er enig i påstanden? 

Flekkefjord 7 Mars 2012
Kun et lite dokument.

Hvem er inne på www.mobilcrane.com nå? Se HER


Etablert 20091215 Rev. 20120307 www.mobilcrane.com bilde

 
 
Tell a friend about this page
aeston 
Visitors: 1515 Last modified: 17.08.2015 Persons online: 70
Til toppen